Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. 

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je de diensten en/of website van Archivice gebruikt, hoe de verwerking plaatsvindt en wat jouw rechten zijn. Archivice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Archivice handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verwerkingsdoelen- en grondslagenprivacy 

Archivice verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten 
  • voor het voldoen aan een gegeven opdracht 
  • om contact met jou op te nemen 
  • om jou te informeren over nieuwe ontwikkelingen 
  • voor het afhandelen van onderling betalingsverkeer 
  • voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening 
  • in het kader van de nakoming van de op Archivice rustende (wettelijke) verplichtingen 
  • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Archivice, bijvoorbeeld in het kader van een klacht. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Bij Archivice is geen sprake van besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

In geen geval zal Archivice jouw gegevens aan derden verkopen. Het verstrekken van gegevens aan derden zal uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover dit van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Archivice, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat ook zij garant staan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Archivice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

De persoonsgegevens die Archivice verwerkt worden te allen tijde geregistreerd en bewaard binnen de Europese Unie/EER. 

Bewaartermijn 

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Archivice verplicht is op grond van wetgeving jouw gegevens langer te bewaren hanteert Archivice de wettelijke bewaartermijnen. 

Uitzondering hierop zijn primaire contactgegevens (naam, adres telefoonnummer, email). Deze kunnen langer worden bewaard, ten behoeve van mogelijk toekomstig contact. 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen? 

Jouw gegevens worden opgeslagen op de in eigendom beveiligde server van Archivice of die van een derde partij binnen de Europese Unie/EER. 

Op welke wijze wordt jouw persoonlijke informatie beschermd? 

Archivice heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit houdt in dat digitale gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn opgeslagen met een uniek wachtwoord worden beveiligd, papieren dossiers worden bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte en niet onbeheerd achtergelaten. Voorts houdt dit in dat aan alle medewerkers in een project van Archivice geheimhouding is opgelegd. 

Voor onze website geldt een SSL-certificaat. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt 

Archivice gebruikt alleen technische en functionele cookies. Het gaat dan om analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouwvoorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. 

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Hoe je dat kunt doen is weergegeven in het navolgende artikel van VPNgids.nl: “cookies beheren en verwijderen” 

Google Analytics 

Voor de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Onderdeel hiervan is het gebruik van cookies. 

Archivice heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door Archivice worden verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je schriftelijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van je waarover Archivice beschikt in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, jouw besluit tot het intrekken van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar buro@archivice.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan aan jou worden gevraagd een kopie van jouw identiteitsbewijs na te sturen. Maak op deze kopie duidelijk dat het gaat om een kopie (door bijvoorbeeld het woord “kopie” hierop te schrijven). Ook mogen velden zoals het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Dit ter bescherming van jouw privacy. Jouw verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, behandeld. 

Wanneer je van mening bent dat Archivice niet op juiste wijze omgaat met jouw rechten in het kader van de privacywetgeving, heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: autoriteit persoonsgegevens.  

Aanpassen privacyverklaring 

Archivice behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 

Versie 003 d.d. 22-12-2021. 

Disclaimer 

Mailbericht 

De informatie verzonden met een emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Archivice staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is. 

Project 

Tijdens de uitwerking van een project worden veelvuldig onze teken-bestanden gebruikt door andere participanten van het project. De overdracht van dat soort bestanden doen wij onder voorwaarde van de acceptatie van onze disclaimer. 

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van de website van Architektenburo Archivice geldt de door Architektenburo Archivice opgestelde disclaimer. 

Kamer van Koophandel: 685.43.719
BTW-nummer: NL 857491180 B01