De mensen

achter Architektenburo Archivice -onder andere: Paul Kruse; founder, partner, creatief ontwerper en directievoerder & Kees Blonk; partner en architect- zijn enthousiaste, gedreven professionals, die het gehele ontwerp- en bouwproces voor u kunnen begeleiden, van het eerste schetsontwerp tot na de oplevering. Sinds 1 april 1995 werkt Archivice aan een veelvoud van uiteenlopende opdrachten, van nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie tot groot onderhoud van onroerend goed. schetswerkWij verzorgen alle (ontwerp)activiteiten voor zowel exterieur als interieur. Wij vinden het daarbij vanzelfsprekend om te zeggen wat we doen en te doen wat we (toe)zeggen. De variatie in projecten vereist telkens weer een omschakeling in ons denken. Wij ondervinden dit als plezierig uitdagend en zien dit als een voordeel. Daarnaast houdt het ons scherp.

Voor advies van een ervaren architect over nieuwbouw, interieur, verbouwing of projectmanagement bent u bij ons op het juiste adres. Zeker als u prijs stelt op een helder ontwerp, dat aansluit bij uw wensen en budget.
Licht en ruimte staan in al onze ontwerpen centraal, of het nu gaat om een appartement, een woonhuis of een landhuis, een kantoor, een bedrijfshal of utiliteitsbouw in de breedste zin van het woord. Ook woongebouwen voor ouderen, zoals een zorghotel, verpleeghuis of verzorgingshuis, behoren tot onze specialismen. Een goed persoonlijk contact met onze opdrachtgevers is noodzakelijk voor een perfect eindresultaat. Wij nodigen u dan ook graag uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijke kennismaking.

 • Gratis Archi-uurtje

  Een uniek initiatief: het (ondertussen) befaamde archi-uurtje van Archivice!
  Uit een door ons geïnitieerd onderzoek onder ruim 1000 twitteraars is gebleken dat er veel behoefte is aan informatie & advies op het gebied van architectuur. In deze behoefte kunnen wij u voorzien: wij bieden u een gratis adviseur voor al uw vragen over architectuur, zowel gericht op interieur als het exterieur!
  • Hebt u de wens uw woonhuis of kantoor te verbouwen maar u weet niet waar u op moet letten?het archiuurtje
  • Bent u op zoek naar een idee hoe u uw woonkamer of kantoorruimte bv. efficiënt kunt inrichten?
  • Wilt u eens van een professional horen of de bouwplannen die u heeft ook werkelijk verstandig zijn?
  • Is het verstandig om te verbouwen of om toch maar te verhuizen?
  • Hoe moet u een Omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) aanvragen en kunt u dat helemaal zelf doen?
  • Waar moet u aan denken bij het verstandig kiezen van een aannemer?
  • Etc.
  • Etc.

  U kunt te allen tijde al uw vragen voorleggen op architectuur- en/of bouw(regelgeving)gebied.
  Om gebruik te maken van dit unieke & gratis initiatief kunt u of met ons bellen (033 4562626) of mailen (buro@archivice.nl) of natuurlijk bij ons op buro langskomen. Wij kunnen in dat laatste geval, onder het genot van een vers gezet kopje koffie, kopje thee of ander drankje, uw vragen direct bespreken.
  Welkom.

 • Visie – Missie – Waarden

  Visie (die wij hebben):oog
  Archivice wil door goed te luisteren woon-, werk- en ontwerpdromen realiseren die duurzaam, innovatief en verrassend zijn, op basis van Nederlandse nuchterheid met respect voor ieders budget.

  Missie (die wij volgen):
  Archivice heeft de missie om voor iedereen een persoonlijk, betaalbaar, technisch maakbaar en innovatief ontwerp te maken.

  Waarde (die wij nastreven):
  Archivice is het merk dat in gezamenlijkheid dromen verwezenlijkt. Verrassend, innovatief, best-in-class, hoge kwaliteit en betaalbaar. Wij leggen de lat graag hoog en daarnaast houden wij van “afspraak is afspraak”.

 • Algemene voorwaarden

  Professional
  Bij alle werkzaamheden en/of deelwerkzaamheden die worden uitgevoerd door of namens Architektenburo Archivice met professionele opdrachtgevers is De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 van toepassing.
  De Nieuwe Regeling 2011
  Overzicht van taken en toelichting volgend vanuit de DNR
  Toelichting op DNR 2011

  Consument
  Bij alle werkzaamheden en/of deelwerkzaamheden die worden uitgevoerd door of namens Architektenburo Archivice met particuliere opdrachtgevers is De Consumenten Regeling 2013 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur CR 2013 van toepassing.
  Consumenten Regeling 2013
  Overzicht Investeringskosten CR 2013

  Bij het sluiten van een overeenkomst vergezelt een afschrift van één van de bovengenoemde voorwaarden altijd de opdrachtbevestiging.

 • Privacy

  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
  Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de diensten en/of website van Archivice gebruikt, hoe de verwerking plaatsvindt en wat uw rechten zijn. Archivice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  Archivice handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Verwerkingsdoelen- en grondslagen privacy
  Archivice verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • voor het voldoen aan een gegeven opdracht
  • om contact met u op te nemen
  • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen
  • voor het afhandelen van onderling betalingsverkeer
  • voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
  • in het kader van de nakoming van de op Archivice rustende (wettelijke) verplichtingen
  • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Archivice, bijvoorbeeld in het kader van een klacht.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Bij Archivice is geen sprake van besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  In geen geval zal Archivice uw gegevens aan derden verkopen. Het verstrekken van gegevens aan derden zal uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover dit van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Archivice, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat ook zij garant staan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Archivice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  De persoonsgegevens die Archivice verwerkt worden te allen tijde geregistreerd en bewaard binnen de Europese Unie/EER.

  Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Archivice verplicht is op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren hanteert Archivice de wettelijke bewaartermijnen.
  Uitzondering hierop zijn primaire contactgegevens (naam, adres telefoonnummer, email). Deze kunnen langer worden bewaard, ten behoeve van mogelijk toekomstig contact.

  Waar worden uw gegevens opgeslagen?
  Uw gegevens worden opgeslagen op de in eigendom beveiligde server van Archivice of die van een derde partij binnen de Europese Unie/EER.

  Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd ?
  Archivice heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit houdt in dat digitale gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn opgeslagen met een uniek wachtwoord worden beveiligd, papieren dossiers worden bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte en niet onbeheerd achtergelaten. Voorts houdt dit in dat aan alle medewerkers in een project van Archivice geheimhouding is opgelegd.
  Voor onze website geldt een SSL-certificaat.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
  Archivice gebruikt alleen technische en functionele cookies. Het gaat dan om analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.
  U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dat kunt doen is weergegeven in het navolgende artikel van VPNgids.nl: “cookies beheren en verwijderen”

  Google Analytics
  Voor de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Onderdeel hiervan is het gebruik van cookies.
  Archivice heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Archivice worden verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u schriftelijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover Archivice beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, uw besluit tot het intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar buro@archivice.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan aan u worden gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs na te sturen. Maak op deze kopie duidelijk dat het gaat om een kopie (door bijvoorbeeld het woord “kopie” hierop te schrijven). Ook mogen velden zoals het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, behandeld.
  Wanneer u van mening bent dat Archivice niet op juiste wijze omgaat met uw rechten in het kader van de privacywetgeving, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: autoriteit persoonsgegevens.

  Aanpassen privacyverklaring
  Archivice behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

  Versie 002
  d.d. 25-05-2018.

 • Disclaimer

  Mailbericht
  De informatie verzonden met een emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Archivice staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

  Project
  Tijdens de uitwerking van een project worden veelvuldig onze ACAD-bestanden gebruikt door andere participanten van het project. De overdracht van dat soort bestanden doen wij onder voorwaarde van de acceptatie van onze disclaimer.
  Hier kunt u deze disclaimer downloaden.

  Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van de website van Architektenburo Archivice geldt de door Architektenburo Archivice opgestelde disclaimer.
  Hier kunt u deze disclaimer downloaden.